Disclamer

Disclamer  1. Algemene voorwaarden:Deze website is eigendom van Vanhove 3S.


Contactgegevens: Vanhove Dries,  3720 Kortessem KBO: 0 861 714 643


e-Mail: info@vanhovedries.be


Tel: 0498/146544


Website: vanhovedries.be


Deze algemene voorwaarden omvatten de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de diensten en informatie die Vanhove 3S ter beschikking stelt. Ze houden in het bijzonder de rechten en verplichtingen in van Vanhove 3S en de rechtmatige gebruiker (s) in aangaande de informatie en diensten die door Vanhove 3S rechtstreeks of onrechtstreeks via de website worden aangeboden en/of verwerkt.

  1. Doelstelling, vorm en inhoud van de website Vanhovedries.be:

De inhoud van deze website vanhovedries.be, alsook de deze website afgebeelde foto’s, logo’s, illustraties, de vormgeving, de gegevens die ter beschikking worden gesteld, de teksten, beelden, video’s, applicaties,  alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Vanhove 3S en of aan derde waarmee Vanhove 3S daaromtrent contractuele afspraken heeft.

De gebruiker, bezoeker van de site Vanhovedries.be krijgt hieromtrent een beperkt, niet exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te raadplegen voor enkel en alleen persoonlijk gebruik, Iedere vorm van reproductie, distributie en /of mededeling aan het publiek zonder voorafgaande schriftelijke akkoord van Vanhove 3S is ten strengste verboden. Vanhove 3S  behoudt zich evenwel ten alle tijden het recht voor deze toestemming in te trekken. Op verzoek zal aan iedere reproductie of gebruik onmiddellijk een einde worden gesteld.


 

2. Bescherming van de persoonlijke gegevens van de websitebezoeker:Bepaalde gegevens van de websitebezoeker worden verwerkt. Deze informatie die door Vanhove 3S wordt verwerkt is anoniem, zoals (maar niet beperkt tot) het IP-adres van de bezoekers, de datum en de duur van de verbinding, het aantal bekeken pagina’s en de aard van deze pagina’s, het aantal bezoeken, enz.

Deze anonieme informatie wordt alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden, en is in de eerste plaats om de inhoud en het functioneren van deze website te kunnen verbeteren.

Om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde informatie of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten is het mogelijk dat u bepaalde persoonlijke informatie aan Vanhove 3S ter beschikking zal stellen zoals naam, e-mailadres.

Deze informatie zal enkel en alleen gebruikt worden voor doeleinden waarvoor u ze aan Vanhove 3S heeft medegedeeld. Deze info zal noch afgestaan, verkocht, medegedeeld en of afgestaan worden aan derde, tenzij na hiervoor uw voorafgaande (schriftelijke) toestemming e hebben verkregen.

Vanhove 3S hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming  met het privacy beleid wat je kan terug vinden op de website vanhovedries.be/privacy beleid


 

3. Onderaanneming:


Het is Vanhove 3S toegestaan om de levering van zijn producten of diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, zonder dat er daarvoor het akkoord van de Gebruiker is vereist. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke overeenkomst (en), behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Vanhove 3S geen enkele verbintenis of verplichting doet ontstaan ten overstaan van de klant (gebruiker). Vanhove 3S aanvaard uitdrukkelijk aansprakelijk te zijn en te blijven voor de diensten die door zijn aan één of meerdere onderaannemer (s) werden uitbesteed, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 

 

4. Aansprakelijkheid:

 

Vanhove 3S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de website, dan wel de onvolledige of foutieve informatie, met uitzondering van fraude en /of bedrog in hoofde van Vanhove 3S die rechtstreeks kan worden toegeschreven aan deze laatste.

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil tussen partijen die betrekking heeft op de informatie die via de website Vanhovedries.be ter beschikking wordt gesteld, zal enkel de rechtbanken van Hasselt (België) bevoegd zijn.